به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 26 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس مطالعات اجتماعی  پایه ٩

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس تفکر و سبک زندگی  پایه ٨

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درسنگارش پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ١ پایه١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد کاربر افترافکت پایه١٢رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس مبانی هنرهای تجسمی پایه١٠ هماهنگی رنگ‌ها رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠۵مناظر و مرایا پایه١٠ سایه و‌انعکاس رشته گرافیک  شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ٨:٠۵تا ٨:۴٠درس بهای تمام شده و مالیاتی پایه١٢ رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس دانش فنی پایه پودمان ۵ پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠   درس دانش فنی پایه پودمان ۵ پایه١٠ رشته ماشین ابزارشاخه  فنی حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی٣  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی