به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه22 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩  تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی  پایه ٩ .

 

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی  پایه۸  .

 

ساعت١٠  تا ١٠:٣٠  درس نگارش  پایه ٧.

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی  پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش  پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه ها و پیام های آسمانی  پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش   پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی و نگارش  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١  پایه ١٠

 

ساعت١۵درس کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه١٠

 

ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال  پایه ١١

 

ساعت۱۶فیزیک ٢  پایه١١

 

ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣    پایه١٢ تجربی

 

ساعت ١٧ درس فیزیک ۳پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک .

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  .

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢  پایه ١١ ‌ ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١  پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت۹:۳۰تا١٠  تاریخ اسلام  ۲پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی .

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی،زبان قرآن ۳پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی .سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی  تخصصی ، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختمان