به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس فرهنگ و هنر پایه ٨

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درسنگارش پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵درس فرهنگ و هنرپایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌‌های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١رشته گرافیک رایانه آموزش نرم افزار کورل شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس ترسیم فنی پایه١٠ برش ساختمان رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت٧:۴۵تا٨:١٠  درس مبانی تصویرسازی پایه١٢ اسکراچ برد رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس دانش فنی تخصصی کامپیوتر پایه١٢ پودمان ۵  رشته کامپیوتر شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٨:٣۵تا٩ معرفی و مقایسه نرم افزارهای لایت روم و فوتشاپ  پایه 11 رشته عکاسی شاخه کاردانش

ساعت٩تا٩:٣٠ درس دانش فنی پایه تکمیلی پودمان ۴  پایه ١٠رشته ماشین ابزار شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت٣٠٩تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٠٠١٠تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٣٠١٠تا ١١ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی.