به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) در روز جمعه یکم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا۹:٣٠درس مطالعات اجتماعی پایه۷

 

ساعت۹:٣٠تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه۹

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس کاروفناوری پایه۷

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت۱۰:۳۵تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه اول.

 

ساعت ۱۱:۰۵تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش پایه دوم.

 

ساعت ۱۱:۳۵تا١٢کتاب پیام هاوهدیه های آسمانی پایه سوم.

 

ساعت١٢:٢٠ تا۱۲:۴۵کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:۵٠ تا۱۳:۱۵کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب فارسی ونگارش پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵درس شیمی پایه۱۰ .

 

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه۱۱رشته علوم تجربی.

 

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس ریاضی پایه۱۲رشته تجربی.

 

ساعت١۵:۵۵تا١۶:٢٠ درس ریاضی گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵درس فیزیک پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک و تجربی.