به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز سه شنبه 20 اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ۴

 

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس دین وزندگی ۱پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۸:۳۰تا۹صبح  درس تاریخ ۲  پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

 

ساعت۹تا۹:۳۰درس اخلاق اسلامی ۱  پایه۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس اصول عقاید۲پایه ۱۱رشته های  علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۱۰:درس جغرافیا۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم ومعارف قرانی ۳پایه ۱۲رشته های  علوم و معارف اسلامی.

 

متوسطه دوره اول

 

ازساعت۸صبح ۸:۲۵درس ریاضی۷  پایه ۷.

 

ساعت۸:۲۵تا۸:۵۰صبح  درس عربی  پایه ۹

 

ساعت۸:۵۰تا۹:۱۵درس ریاضی  پایه۸

 

ساعت۹:۱۵تا:۹:۳۰درس آموزش قرانی پایه۷.

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب قران وفارسی پایه ۱.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش  پایه ۲

 

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه۳

 

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب قرآن و هدیه ها پایه۴

 

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب فارسی و نگارش  پایه۵

 

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه۶.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس ریاضی۱پایه۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی.

 

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس  نگارش ۱پایه۱۰تمام رشته ها.

 

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس فیزیک۲پایه۱۱رشته های  ریاضی .

 

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس ریاضی ۲پایه یازدهم رشته های تجربی .

 

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس دین وزندگی  ۳پایه۱۲رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.

 

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس انسان و محیط زیست  پایه۱۱تمامی رشته ها.

 

ساعت۲۲:درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت۲۲:۳۰تا۲۳درس زیست شناسی ۳پایه ۱۲رشته تجربی.

 

رشته‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش:

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس اخلاق حرفه‌ای پودمان۴پایه۱۲

 

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۲پودمان۳پایه۱۱.

 

ساعت۱۳:رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۰.

 

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه۱۱