به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) در روز شنبه 17اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول :

 

ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس ریاضی  پایه ۷.

ساعت۸:۳۰تا۹صبح. .درس علوم تجربی  پایه ۹

ساعت۹:۰تا۹:۳۰درس ریاضی  پایه۸.

برنامه دوره ابتدایی :

 

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱فارسی پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰ریاضی پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲علوم پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰ریاضی پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰فارسی پ۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰علوم پایه۶.

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس فیزیک۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس  فارسی ۱ پایه۱۰ همه رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درسزمین شناسی پایه۱۱ رشته های  ریاضی و علوم تجربی.

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس تاریخ معاصرپایه یازدهم رشته های تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس شیمی ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی و ریاضی.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس سلامت و بهداشت پایه۱۲ تمامی رشته ها.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته های فنی  حرفه ای وکاردانشبه شرح زیر تدریس می شود.

 

ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی  .

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس فلسفه۱ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس منطق   پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس علوم و فنون ادبی پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس مدیریت تولیدپودمان۳ پایه۱۱ .

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس کاربرد فناوری نوین پودمان۳پایه۱۱(فنی حرفه ای وکاردانش)

ساعت۱۳ درس حسابداری مالی شاخه کاردانش -استانداردحسابداری مقدماتی پایه۱۰.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ حسابداری  مالی شاخه کاردانش -استانداردهای حسابداری تکمیلی پایه۱۱.